Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

Normování a popis hliníku a jeho slitin

< Zpět na technické údaje

V rámci sjednocení Evropy bylo rozhodnuto přejít k harmonizaci v oblasti norem. Participující země se zavázaly k tomu, že převezmou bez úpravy normy vydané Evropskou unií a současně zruší odpovídající národní normy. Evropské normy jsou označeny písmeny EN, jimž předchází kód pro zemi vydání a vše je zakončeno číslem. Takto je například norma začínající NEN-EN vydaná Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Konkrétně to znamená, že v rámci Evropské unie jsou normy mimo jiné v oblasti hliníku obsahově stejné. Označení hliníku a jeho slitin je upraveno normami EN 573-1, „systémem numerického značení“, EN573-2, „ systémem značení založeném na chemických symbolech“ a normou EN 515, „značení stavu“. Pro značení hliníku a jeho slitin se obecně používá numerický systém. Pro tuto knihu sortimentu jsme se rozhodli při označení plechů postupovat v souladu s novými normami. Zrušená označení podle normy DIN jsou uvedena v závorkách. Pro tyčový materiál, profily a trubky nejsou v současné době ještě vytvořeny evropské normy, které se k těmto materiálům vztahují.

Z tohoto důvodu se v těchto případech ještě používá DIN značení, zatímco v závorce je uvedeno budoucí značení. 

Systém číselného značení

Pro značení na základě číselného systému se používají čtyři číslice, kterým předchází EN AW-. První číslice označuje slitinovou skupinu:

 • Nelegovaný hliník 1xxx
 • Hliník měď 2xxx
 • Hliník mangan 3xxx
 • Hliník křemík 4xxx
 • Hliník hořčík 5xxx
 • Hliník hořčík křemík 6xxx
 • Hliník zinek 7xxx
 • Jiné prvky 8xxx

Ve skupině 1xxx se druhá číslice vztahuje ke znečištění. Pokud se tato druhá číslice rovná nule, tak ukazuje na nelegovaný hliník s normálními limity pro znečištění. Pokud se tato číslice nerovná nule, potom jsou kladeny zvláštní požadavky na jedno nebo více druhů znečištění. Dvě poslední číslice se vztahují k čistotě hliníku, pokud je čistota vyjádřena s přesností až do 0,01%. Poslední dvě číslice se tak rovnají desetinné části x 100.

Příklad:

EN AW-1050, nelegovaný hliník s normální hladinou znečištění, s minimálním podílem hliníku 99,50%.

Ve skupinách 2xxx do 8xxx včetně se druhá číslice vztahuje ke změně legování ve vztahu k původnímu legování. Použité číslice jsou 1 až 9. Poslední dvě číslice nemají žádný zvláštní význam. Slouží pouze k identifikaci různých druhů legování.

Označení stavu

Ve většině případů následuje za číselným značením ještě označení stavu materiálu. Základní značení se skládá z písmen, za kterými - v případě, že je to nutné - následuje jedna nebo více číslic označující úpravy nebo zpracování.

F: stav z výroby
Písmenem F se označují výrobky, vzniklé fabrikačními
procesy, ve kterých nebyla prováděna kontrola teplotních
podmínek nebo zesilování. U tohoto stavu nejsou
kladeny žádné požadavky na mechanické vlastnosti.

O: úprava žíháním naměkko
Materiál je žíhán naměkko. Za písmenem O mohou následovat
další číslice.

 • 01: žíháno při vysoké teplotě a pomalu ochlazeno
 • 02: tepelně upraveno při mechanickém zpracování
 • 03: homogenizováno

H : úprava tvrzením
Toto písmeno se přidává k označení netvrzeného legování. To znamená, že pevnosti bylo dosaženo tvrzením, ať už v kombinaci se žíháním nebo nikoli. Za písmenem H následují minimálně dvě číslice. První označuje způsob dosažení tvrdosti, a druhá stupeň vytvrzení. Třetí číslice je použita v určitých případech k označení zvláštních výrobních postupů. 

Význam první číslice

 • H-1x: pouze tvrzeno
 • H-2x: tvrzeno na vyšší stupeň tvrdosti než je požadovaný konečný stupeň a následně úpravou žíháním zpracováno na požadovanou tvrdost
 • H-3x: tvrzeno a stabilizováno
 • H-4x: tvrzeno a lakováno nebo natřeno a poté smaltováno

Význam druhé číslice

 • H-x2: materiál je 1/4 tvrdý
 • H-x4: materiál je 1/2 tvrdý
 • H-x6: materiál je 3/4 tvrdý
 • H-x8: materiál je tvrdý
 • H-19: materiál je extra tvrdý

Pokud je použita třetí číslice, označuje variaci stavu druhé číslice. Používá se, pokud se míra kontroly stavu tvrdosti nebo mechanických vlastností nebo obou liší, ale blíží se stavu dvou číslic, ke kterým je přidána. Třetí číslice se také používá, pokud jsou zřetelně ovlivněny některé další vlastnosti.

T: tepelně zpracováno 

Toto písmeno se přidává za označení tvrditelných slitin a sděluje, že tvrdosti bylo dosaženo tepelným zpracováním, eventuálně v kombinaci s doplňujícím vytvrzením. Za ním následuje jedna nebo více číslic, které označují specifický sled zpracování. 

 • T1: po formování za tepla kaleno a přirozeně zestárnuto
 • T2: po formování za tepla kaleno, tvrzeno a přirozeně zestárnuto
 • T3: zpracováno rozpouštěcím žíháním, tvrzeno a přirozeně zestárnuto
 • T4: zpracováno rozpouštěcím žíháním a přirozeně zestárnuto
 • T5: po formování za tepla kaleno a posléze uměle zestárnuto
 • T6: zpracováno rozpouštěcím žíháním a uměle zestárnuto
 • T7: zpracováno rozpouštěcím žíháním a uměle opakovaně zestárnuto
 • T8: zpracováno rozpouštěcím žíháním, tvrzeno nakonec zestárnuto
 • T9: zpracováno rozpouštěcím žíháním, uměle zestárnuto a na závěr tvrzeno.

Za označením T1 - T9 mohou následovat doplňující číslice k označení variace zpracování, která podstatně mění vlastnosti výrobku vzhledem k původnímu T stavu.

Tyto číslice se mohou případně vztahovat k: 

 • Zpracování rozpouštěcím žíháním a / nebo přirozenému stárnutí
 • Míře vytvrzení po úpravě rozpouštěcím žíháním 
 • Zpracování pro zmírnění vnitřního pnutí.

Značení na základě chemických značek je původně míněno jako doplněk k čtyřcifernému systému, jak je popsáno v EN573-1. Pokud je použito značení na základě chemických značek, je umístěno do hranatých závorek za čtyřciferné značení.

Nelegovaný hliník

Značení nelegovaného hliníku se skládá z chemické značky pro hliník (Al), následované procenty čistoty. Značka a procenta jsou od sebe odděleny mezerou.

Legovaný hliník

Značení se skládá ze symbolu Al, následovaného značkami nejdůležitějších prvků legování. Za symbolem je uveden číselný údaj, označující procentuální zastoupení určitého prvku. Symbol Al je od ostatního značení oddělen mezerou. Pokud se ve značení vyskytují další legující prvky, jsou sestupně seřazeny podle nominální hodnoty. Počet chemických značek pro legující prvky musí být omezen počtem čtyř prvků.